Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

MIK werkt volgens de Governance Code Kinderopvang en met het Raad van Toezicht - bestuursmodel. Onze regels en procedures zijn hierop ingericht.

Taken en verantwoordelijkheid

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur (Bestuurder) en op de Kinderopvangorganisatie. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de kinderopvangorganisatie betrokkenen af. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. 

Beslissingen
De Raad van Toezicht beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de Bestuurder.
Leden van de RvT zijn onafhankelijk en geschikt voor hun taak.

Stichting KiM
De RvT staat opgesteld voor de stichting KiM. De stichting KiM is de enige aandeelhouder van de van de Holding BV en Kinderopvang BV van MIK Kinderopvang. 

De stichting heeft als doel om kinderopvang, in de breedste zin van het woord, te continueren op de lange termijn. 

Het kenmerk van een stichting is dat er geen winst wordt uitgekeerd. Alle verdiensten worden gereserveerd om de continuïteit te borgen en/of te investeren in de kwaliteit van de kinderopvang.

Bijeenkomsten
De Raad van Toezicht komt op jaarbasis in totaal 6 keer bijeen met de Bestuurder.  Zij laat zich desgewenst bijstaan door leden van het management. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht jaarlijks één besloten vergadering waarop zij zowel het eigen functioneren evalueren alswel het jaargesprek met de Bestuurder voorbereiden.

De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) is als volgt:   

 • Dhr. M.J.F. van Helvert (1978), lid sinds september 2014
  Martijn van Helvert is lid van de Tweede Kamerfractie (CDA) en ondernemer met Optimus XT Advies. Voorts is hij beschermheer van Oratorium vereniging Sittard, Lid van de Raad van Advies voor Fortuna Sittard, spreker Teeuwengroep, en bekleedt hij bestuursfuncties voor de Stichting Dominican Sisters en Buurtvereniging Christinawijk Nieuwstadt en ambassadeursfuncties voor de Basiliek van Sittard, Euro-Chess Foundation en Veldeke Limburg.
   
 • Dhr. drs. H.J.A. Schroën (1972), lid sinds januari 2017 en voorzitter
  Bert Schroën is met ingang van 1 januari 2018 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Dhr. Schroën is directeur van de faculteit Bèta Sciences and Technology bij Zuyd Hogeschool. Hier is hij tevens voorzitter van de stuurgroep Bètasteunpunt Limburg en lid van de stuurgroep programma onderwijsinnovatie Zuyd. Daarnaast is hij directeur van De Wijk van Morgen BV, bestuurslid bij STAK Chemelot Innovation and Learning en bij Vereniging NLT. Als voorzitter is hij lid van het netwerk Hoger Technisch en Natuurwetenschappelijk Onderwijs. Hij is lid van Sectoraal Advies College Hoger Technisch en Natuurwetenschappelijk Onderwijs en Regieraad Bouw Limburg
   
 • Dhr. Drs. L.C.M. van Wersch RA (1975), lid sinds januari 2017
  Leo van Wersch is bestuurslid RSM Nederland Holding BV en Head of Audit en audit partner/bestuurder RSM Nederland Accountants NV. Daarnaast is hij Penningmeester voor het Wereld Muziek Concours, lid Raad van Toezicht INNOVO en penningmeester Stichting Parkstad Limburg Economy Award. Ook is hij lid van de commissie Vaktechniek RSM Nederland en docent voor  diverse interne cursussen binnen RSM  Nederland. Hij is lid van Schuttersbroederschap St. Sebastianus 1617 Kerkrade en stichting Vrung van de Harmonie.

AFTREEDSCHEMA LEDEN RAAD VAN TOEZICHT ST. KIM

Naam

Begin aantreden

Aftreden


Martijn van Helvert 
Op voordracht COC

01-09-2014

01-09-2022

Bert Schroën

01-01-2017

01-01-2021
01-01-2025

Leo van Wersch

01-01-2017

01-01-2021
01-01-2025

In aanloop naar de fusie met de PIW-groep per september 2019 worden vacatures in de Rvt niet opgevuld opdat een evenwichtig samengestelde nieuwe Rvt per die datum kan functioneren.

Besproken onderwerpen 

Jaarlijks komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • jaarwerkplan, 
 • begroting, 
 • jaarrekening en accountantscontrole
 • risicomanagement 
 • de voortgang van de lopende bedrijfsvoering en ontwikkelingen in de branche
 • Overleg met Centrale Oudercommissie en OR

Beloning
Beloning van de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals geformuleerd en vastgelegd door De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK). Op basis van het jaargesprek tussen Bestuurder en Renumeratiecommissie wordt de beloning voor de bestuurder geïndexeerd. 

In 2019 wordt de honorering vastgesteld op lid 5% (€5.750) en voorzitter 7,5% (€8.625) van WNT-maximum bestuurder klasse A. Deze bedragen zijn exclusief BTW.